درباره مسابقه

« طراحی سردر ورودی پردیس دانشگاه علوم پزشکی » دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان درنظر دارد به منظور

مسابقه ای با همين عنوان برگزار نماید.

طراحی سردر مربوط به ورودی محوطه پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان واقع در زنجان - انتهای شهرک

کارمندان- بالاتر از بيمارستان آیت ا... موسوی (امتداد شمالی جاده گاوازنگ) و نرسيده به اراضی شرکت نفت می باشد.

طرح نهایی شامل ورودی عابر (یک یا دو ورودی )، دو نگهبانی (خواهران و برادران ) و نيز یک قسمت اداری (انتظامات و حراست دانشگاه ) و دو

ورودی اتومبيل رو (برای ورود و خروج) در امتداد شمالی- جنوبی خيابان گاوازنگ خواهد بود.

ویژگی های طرح

١. طرح باید نشانگر هویت آموزشی- درمانی- بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در آميزه ای از فرهنگ ایرانی- اسلامی باشد.

٢. استفاده از طرح آرم دانشگاه (بندب) بلامانع می باشد.

٣. پيشانی سردر بایدمحلی جهت معرفی باعنوان " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان" داشته باشد.

۴. توجه به فضای بيرونی و درونی، همخوانی با اجزای دیوار محوطه، ساختمان دانشکده ها و سایر ساختمانها الزامی است.

۵. درنظر گرفتن ویژگيهای عملکردی (تفکيک سواره از پياده، فضای تایمکس، امنيت، سهولت تردد و...)

۶. به تناسب محل نگهبانی و کنترل ورود و خروج با موقعيت آرم دانشگاه و سردر به عنوان نقطه معرفی فضا توجه شود.

٧. محل عبور و مرور اشخاص و وسایل نقليه با درنظر گرفتن استانداردهای ترافيکی درنظر گرفته شود.

٨. نقاط اتصال دیوار محوطه و سردر با ظرافت معمارانه طراحی و جزئيات مناسبی برای آن درنظر گرفته شود.

٩. نسبت به نحوه نور پردازی درشب وميزان رؤیت سردر(باتوجه به موقعيت طرح و حجم عبور از جاده گاوازنگ) توجه کافی منظور شود.

١٠ . طرح باید قابليت اجرا داشته باشد و مطابق کروکی با رعایت تمامی تناسبها ترسيم گردد.

١١ . پيشنهادها الزاماً باید با رعایت مسایل و آیتم های "تا حد امکان" اقتصادی ارائه گردد.

تقویم اجرایی مسابقه

مراحل عملياتی مسابقه فاز بندی توضيحات

١ آغاز ثبت نام و ارائه مدارک مثبته ١٧ بهمن ١٣٨٨

٢ پایان زمان ثبت نام و تحویل مدارک به دبيرخانه مسابقه ١٧ فروردین ١٣٨٩

٣ برگزاری نمایشگاه و داوری طرح های رسيده ٢١ فروردین ١٣٨٩

۴ اعلام نتایج مسابقه و مراسم اختتاميه ٢٢ فروردین ١٣٨٩

۵ عقد قرارداد با طراح منتخب براساس اعلام نهایی

جوایز برگزیدگان

معاونت پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان به نفرات برگزیده اول تا ده م این مسابقه

جوایزی به شرح ذیل اعطاء خواهد نمود:

١. نفر اول: ١٠ (ده) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

٢. نفر دوم: ۶ (شش) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

٣. نفر سوم: ۴ (چهار) سکه تمام بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

۴. از نفرات برگزیده چهارم تا دهم با جوایز نفيس به همراه لوح، تقدیر به عمل خواهد آمد.

 دبيرخانه مسابقه

مستقر در معاونت پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان به آدرس : زنجان - ضلع شمالی

ميدان آزادی- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان- معاونت پشتيبانی.

(٠٢۴١) -۶١۵۴۶۵٠- شماره تلفن تماس: ٣

شماره دورنگار: ۴١٣١٢٠٣

www.zums.ac.ir : آدرس پایگاه اینترنتی

+ نوشته شده در دوشنبه سوم اسفند ۱۳۸۸ساعت توسط حسین خاوری |